RODO

Ochrona danych osobowych - RODO
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi  informuje, że:
 1. W ramach zadań realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi (adres siedziby: ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź, kontakt: e-mail: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 42 635 14 00, 42 635 14 01);
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi mocą prawa unijnego i krajowego, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności;
  • Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
  • Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
  • Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
  • Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  • Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
  • Ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą osoba fizyczna zwraca się do Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi;
 4. Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi nie posiada uprawnień do wydawania decyzji,  o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;
 6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łodzi możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: iod@wiw-lodz.pl lub telefonicznym: (48) 42 635 14 07;
 8. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podpisał: dr n. wet. Roman Owecki
Dokument z dnia: 25.05.2018
Informację wprowadził(a): Mariusz Derendarz (2018-06-12)
Informację zmodyfikował(a): Mariusz Derendarz (2018-06-12)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian