Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
1. Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, powód wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Część treści nietekstowych nie posiada tekstowej alternatywy, powód wyłączenia: treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Derendarz, mariusz.derendarz@wiw-lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 635 14 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
Do budynku głównego prowadzi wejście schodami od ul. Proletariackiej. Wejście nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepołnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych ani systemu informacji dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W Inspektoracie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ani nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Informację wprowadził(a): Mariusz Derendarz (2020-10-22)
Informację zmodyfikował(a): Mariusz Derendarz (2020-10-22)
GIWŁUWInstrukcja obsługiRejestr zmian